Gạch thẻ subway vàng bóng vát 10x20cm SW1020V(Yellow)