Gạch thẻ subway trắng bóng vát 7.5x30cm SW75300V(White)