Gạch subway xanh đậm bóng vát 7.5x30cm SW75300V(Green)