Gạch thẻ subway đen bóng vát 7.5x30cm SW75300V(Black)