Gạch subway trắng bóng xẻ góc 7.5x30cm SW75300X(White)