Gạch subway hồng bóng xẻ góc 7.5x30cm SW75300X(Pink)