Set 03 giỏ đựng quần áo giỏ trang trí mây nhựa đan MT-BA014