Nắp mương tràn hồ bơi ceramics 87-105x177x20mm MT-NMG177289